Wednesday, February 25, 2015

TATABAHASA : KATA NAMAPendahuluan
Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama, danlazimnya perkataan demikian menamakan orang, tempat, benda atau konsep. Sebagai contoh,berikut ini dikemukakan beberapa binaan frasa nama yang menunjukkan kedudukan kata namasebagai inti frasa nama dan perkataan –perkataan lain sebagai penentu atau penerangnya.
 Penggolongan Kata Nama

Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri makna perkataan kepada tigakumpulan iaitu: